Strona główna » Dokumenty » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia konkursowe » Otwarty konkurs ofert na Pomoc żywnościowa i zapobieganie niedożywieniu obywateli Ukrainy przybyłym do Leszna po 24.02.2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa

Otwarty konkurs ofert na Pomoc żywnościowa i zapobieganie niedożywieniu obywateli Ukrainy przybyłym do Leszna po 24.02.2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa


Otwarty konkurs ofert na Pomoc żywnościowa i zapobieganie niedożywieniu obywateli Ukrainy przybyłym do Leszna po 24.02.2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa. Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XLIV/583/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 26/11/2021 z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia „Procedury ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022r. Pomoc żywnościowa i zapobieganie niedożywieniu obywateli Ukrainy przybyłym do Leszna po 24.02.2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ogłoszenia konkursowe
Autor informacji: Agnieszka Klopsz
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2022-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-06-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie