Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka » Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie


§1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, zwany w dalszej części skrótem „MOPR” został utworzony w dniu 1 sierpnia 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Leszna Nr XII/136/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku.

§2
MOPR jest jednostką budżetową Miasta Leszno.

§3
Siedziba MOPR mieści się przy ul. Janusza Korczaka 5, Leszno.

§4
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy w Lesznie, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady działania, jego strukturę organizacyjną, zasady kierowania MOPR, zakres działania samodzielnych stanowisk pracy, zakres działania komórek organizacyjnych, zakres działania podporządkowanych jednostek organizacyjnych, zasady podpisywania pism i obiegu dokumentów oraz inne postanowienia związane z jego działalnością.

§5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie jest jednostką działająca z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizującą:
zadania własne gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej,
zadania administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi z zakresu pomocy społecznej,
inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego przyjęte do realizacji na podstawie ustaw i decyzji organów Miasta Leszno.

§6
MOPR w Lesznie realizuje uprawnienie obywateli do składania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych stosując zasady określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach wykonawczych.
Tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania oraz załatwiana skarg i wniosków określa zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, zwany dalej „Dyrektorem”.

§7
Działalność MOPR jest jawna.
MOPR zapewnia realizację uprawnienia dostępu obywateli do informacji publicznej związanej z jego działalnością na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

§8
MOPR przy realizacji zadań przetwarza dane osobowe osób i rodzin w granicach określonych przepisami prawa.
MOPR zapewnia ochronę zbiorów danych osobowych, stosując określone przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne.

§9
MOPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Gospodarując środkami publicznymi MOPR zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów danych nakładów oraz umożliwiający terminową realizację zadań.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0