Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora


Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

- prowadzenie wszelkiej sprawozdawczości dotyczącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie,
- koordynowanie i przygotowywanie zbiorczych materiałów źródłowych do projektu budżetu, planów finansowych, wieloletniej prognozy finansowej i analizy potrzeb,
- zbiorcze przygotowywanie zestawień do opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych i analizy z jej realizacji,
- nadzór nad opracowywaniem i realizacją diagnozy problemów społecznych,
- nadzór nad opracowywaniem i realizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- uzgadnianie z działem finansowo-księgowym poziomu wydatkowania środków finansowych w zakresie realizacji powierzonych zadań,
- analiza poziomu wykorzystania środków finansowych przez MOPR w zakresie realizacji powierzonych zadań,
- ocena stopnia i prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne MOPR,
- wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami i upoważnieniami,
- koordynowanie realizacji wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- koordynowanie programem „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bezpośrednio podporządkowanych działów, zespołów i samodzielnych stanowisk,
- zastępowanie Dyrektora MOPR w przypadku jego nieobecności.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0