Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zespoły » Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych

Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych


Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych zajmuje się:

- w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) bezpośrednimi i pośrednimi kontaktami z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
b) zbieraniem i opracowywaniem informacji na temat organizacji pozarządowych,
c) przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji z organizacjami pozarządowymi,
d) informowaniem o możliwościach pozyskiwania środków z dotacji z Miasta Leszna, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, fundacji kapitałowych i innych instytucji oraz funduszy Unii Europejskiej,
e) przyjmowaniem wniosków o dotacje w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i ochrony zdrowia i przekazywaniem ich Dyrektorowi do zaopiniowania,
f) rozliczaniem dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym,
g) przygotowywaniem treści konkursu ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji społecznych i organizacji pożytku publicznego,
h) instruowaniem organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego przygotowywania wniosków o dotacje,
i) organizowaniem spotkań, prezentacji, szkoleń dla organizacji pozarządowych,
j) usprawnianiem współpracy między MOPR i organizacjami pozarządowymi,
k) koordynowaniem pracy organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
l) sporządzaniem sprawozdań, informacji, analiz dotyczących organizacji pozarządowych.


- w zakresie organizowania społeczności lokalnej:
a) diagnozowaniem potrzeb i problemów oraz rozpoznawanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych,
b) inicjowaniem i tworzeniem projektów socjalnych, mających na celu aktywizację środowiska,
c) tworzenie sieci współpracy oraz budowanie lokalnych partnerstw,
d) wspieranie i podtrzymywanie aktywności i zaangażowania osób oraz przedstawicieli lokalnych instytucji samorządowych i pozarządowych.

- w zakresie koordynacji projektów i programów z obszarów pomocy społecznej:
a) współtworzeniem projektów i występowanie o środki na ich realizację,
b) podejmowanie działań związanych z promocją projektów,
c) koordynowaniem pracy poszczególnych zespołów w ramach realizacji projektu,
tworzenie, opracowywanie, monitorowanie programów i strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Zespoły
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0