Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zespoły » Zespół ds. Asysty Rodzinnej

Zespół ds. Asysty Rodzinnej


Zespół ds. Asysty Rodzinnej zajmuje się:

- opracowywaniem i realizacją planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowywaniem, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- udzieleniem pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielaniem pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
- wspieraniem aktywności społecznej rodzin,
- motywowaniem członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielaniem pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowaniem do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielaniem wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- podejmowaniem działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzeniem indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- dokonywaniem okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowaniem funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzaniem na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, z zespołem interdyscyplinarnym.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Zespoły
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0