Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Dyrektor MOPR

Dyrektor MOPR


Do zadań Dyrektora należy:

- zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań MOPR,
- ustalenie strategii realizacji zadań powierzonych MOPR,
- zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
- reprezentowanie MOPR wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzoną w MOPR gospodarką finansową,
- wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników MOPR,
- określenie i wdrożenie prawidłowej struktury organizacyjnej, dobór kadr,
- sprawowanie ogólnego nadzoru nad podległymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami samodzielnymi,
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych MOPR,
- dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między pracowników oraz koordynowanie ich działalności,
- dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Leszna,
- załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, na podstawie imiennych upoważnień otrzymanych przez Prezydenta Miasta Leszna,
- załatwienie innych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Leszna,
- organizowanie kontroli wewnętrznej,
- dokonywanie okresowych ocen pracowników,
- gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zapewnienie ochrony zbiorów danych osobowych oraz sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji,
- składanie Prezydentowi i Radzie Miasta sprawozdań z działalności MOPR oraz przedstawianie potrzeb, szczególnie finansowych w zakresie pomocy społecznej.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0