Strona główna » Jednostki organizacyjne » Działy » Dział Finansowo - Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy


Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się :

- w zakresie rachunkowości:
a) prowadzeniem księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z przepisami o rachunkowości i finansach publicznych,
b) dekretowanie dokumentów zgodnie z planem kont,
c) rozliczaniem finansowym dochodów i kontrolą dokumentów,
d) sprawdzaniem dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym,
e) gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na koszty rzeczowe,
f) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
g) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
h) rozliczaniem spisów inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
i) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku MOPR,

- w zakresie sprawozdawczości:
a) sporządzaniem bilansu,
b) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych wydatków i dochodów,
c) sporządzanie sprawozdań o stanie mienia MOPR,
d) sporządzanie sprawozdań o stanie środków stałych,
e) opracowywaniem rocznych planów ekonomicznych, w tym preliminarza kosztów MOPR, bieżącą f) analizą kosztów, nadzorem nad sporządzoną sprawozdawczością statystyczną MOPR,
g) bieżącą kontrolą i analizą ekonomiczną dochodów i wydatków oraz planów finansowych z uwzględnieniem podległych jednostek organizacyjnych,
h) opracowywaniem informacji z wykorzystania funduszu płac, planowania funduszu płac,
i) opracowywanie pism finansowych,

- w sprawach rozliczeń płacowych:
a) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom MOPR, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
b) wypłata wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło,
c) prowadzenie spraw związanych z wypłatą zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
d) sporządzanie kart wynagrodzeń i list płac pracowników MOPR z zachowaniem zasady utajnienia wynagrodzeń, prowadzeniem ewidencji wynagrodzeń,
e) rozliczaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy,
f) dokonywaniem zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych oraz innych dokumentów,
g) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników MOPR, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
h) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników MOPR, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
i) wykonywanie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
j) rozliczaniem kart drogowych,
k) sporządzaniem informacji, deklaracji i innych dokumentów o wysokości dochodów,
l) ustalaniem wysokości zarobków dla potrzeb wymiaru emerytur i rent oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
m) prowadzeniem dokumentacji i dokonywaniem rozliczeń z Urzędem Pracy i PFRON,
n) wprowadzanie danych do programu „ZUS - PŁATNIK" dla osób pobierających zasiłek stały oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla w/w osób, na podstawie imiennych list przygotowywanych przez Dział Świadczeń.

- w zakresie windykacji należności i egzekucji administracyjnej:
a) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności,
b) prowadzenie bieżących i okresowych analiz stanu należności oraz bieżące nadzorowanie spraw przekazanych do egzekucji,
c) prowadzenie ewidencji spraw przekazanych do egzekucji.

- w zakresie obsługi projektów realizowanych w ramach środków zewnętrznych:
a) prowadzenie obsługi księgowej projektów,
b) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie środków wydatkowanych z projektów,
c) analizowanie i rozliczanie budżetu projektów,
d) w zakresie obsługi kasowej: prowadzenie obsługi księgowej i kasowo - bankowej MOPR i księgowości zbiorczej z uwzględnieniem podległych jednostek organizacyjnych oraz wykonywaniem wszelkich innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów ogólnych jak i uregulowań wewnętrznych lub zleconych przez Dyrektora.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Działy
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0