Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. Obsługi Prawnej RP

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej RP


Do zadań Radcy Prawnego należy:

- wydawanie opinii i porad prawnych, interpretacja przepisów dotycząca całokształtu działalności MOPR,
- prowadzenie spraw procesowych i występowanie w charakterze pełnomocnika MOPR, w sądach i przed innymi organami orzekającymi,
- nadzór prawny nad prawidłowym i terminowym przebiegiem egzekucji (windykacji) należności zasądzonych na rzecz MOPR,
- uczestniczenie w prowadzonych przez MOPR negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego a także przy rozwiązywaniu umów o pracę z pracownikami w szczególnym trybie,
- udzielanie pomocy przy opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych, regulaminów zakładowych, instrukcji, wzorów umów i innych aktów prawnych regulujących pracę i obowiązki ogółu, bądź niektórych kategorii pracowników oraz opiniowanie ich pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
- informowanie Dyrektora MOPR oraz kierowników komórek organizacyjnych o wydanych, istotnych dla MOPR przepisach prawnych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych na tle ich stosowania,
- informowanie członków kierownictwa MOPR o uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień,
- współdziałanie w zakresie obsługi prawnej z państwowymi organami kontroli i rewizji, organami ścigania, organami wymiaru sprawiedliwości,
- ponadto Radca Prawny jest odpowiedzialny za kontrolę pod względem formalno-prawnym sporządzonych dokumentów oraz pomoc prawną dla Dyrektora i pracowników MOPR w zakresie spraw objętych działalnością MOPR.




Informacje powiązane:




Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-04-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje