Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zespoły » Zespół ds. Świadczeń Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Świadczeń Pieczy Zastępczej


Zespół ds. Pieczy Zastępczej zajmuje się:

- kompletowaniem akt rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków,
- rozpatrywaniem wniosków i sporządzaniem decyzji administracyjnych w sprawach:
a) przyznania świadczeń pieniężnych obligatoryjnych i fakultatywnych przysługującym rodzinom zastępczym,
b) przyznania świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek,
- świadczeniem pracy socjalnej oraz przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych z pełnoletnimi wychowankami realizującymi indywidualny program usamodzielnienia,
- sporządzaniem umów zlecenia z:
a) kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
b) osobami do pomocy dla rodzin zastępczych przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich,
c) osobami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej,
d) osobami do pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
- zawieraniem porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- naliczaniem wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,
- sporządzaniem zleceń wypłat bieżących świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków,
- sporządzaniem not obciążeniowych oraz rozliczaniem środków finansowych przekazywanych przez inne powiaty z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- prognozowaniem i planowaniem wydatków na realizację pomocy pieniężnej,
- sporządzaniem informacji, zaświadczeń, sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej,
- kierowaniem małoletnich wychowanków do placówek i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych,
- współpracą z Organizatorem Pieczy Zastępczej w Lesznie, Domem Dziecka Caritas im. „Świętej Rodziny” w Lesznie oraz z innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej,
- prowadzeniem postępowań w sprawach z zakresu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych,
- wytaczaniem powództw o zasadzenie świadczeń alimentacyjnych rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- kierowaniem małoletnich wychowanków do placówek i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych,
- sporządzaniem opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Zespoły
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-02-11
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje