Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zespoły » Zespół Rejonu nr 4

Zespół Rejonu nr 4


Zespół Rejonu zajmuje się:

- rozpoznaniem i ustaleniem potrzeb środowiska lokalnego,
- ustaleniem potrzeb rodzin i osób,
- opracowywaniem indywidualnych planów pomocy ustalając zakres i czas jej trwania,
- wyszukiwaniem odpowiednich organizacji społecznych, grup samopomocowych lub osób prawnych i fizycznych do udzielenia pomocy osobom jej potrzebujących,
- utrzymywaniem ścisłego kontaktu i współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz kuratorami i pedagogami szkolnymi,
- prowadzeniem pracy socjalnej poprzez usługi wspierające, korekcyjne i doradztwo - prowadzeniem pracy z indywidualnym przypadkiem,
- zawieraniem oraz monitorowaniem kontraktów socjalnych,
- podejmowaniem i organizowaniem działań w ramach interwencji kryzysowej,
- konsultowaniem trudnych przypadków z Kierownikiem Działu Pracy Środowiskowej oraz Zespołem Metodycznym,
- wnioskowaniem i udzielaniem pomocy w formie świadczeń pieniężnych, a także w innych formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy,
- wnioskowaniem do Dyrektora, za pośrednictwem Kierownika Działu Pracy Środowiskowej o przyznanie asystenta rodziny,
- ścisłą współpracą z asystentami rodziny oraz Działem Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,
- pomocą rodzinom niepełnym, wielodzietnym, dysfunkcyjnym, z niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą oraz osobom starszym i ich rodzinom, osobom bezrobotnym, osobom po opuszczeniu zakładów karnych, uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem,
- przeprowadzaniem wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych instytucji,
- współtworzeniem projektów socjalnych, mających na celu aktywizację środowiska,
- realizowaniem projektów prowadzonych przez MOPR, współfinansowanych przez EFS oraz innych,
- koordynowaniem pracy i udział w spotkaniach grup roboczych w ramach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie dokumentacji z ich prac,
- ustawicznym kształceniem oraz podnoszeniem kwalifikacji w zakresie pracy socjalnej.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Zespoły
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0