Strona główna » Jednostki organizacyjne » Działy » Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych


Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych zajmuje się:

- w zakresie organizacji i funkcjonowania MOPR:
a) aktualizacją struktury organizacyjnej MOPR,
b) prowadzeniem dokumentacji organizacyjnej MOPR,
c) opracowywaniem regulaminów wewnętrznych i ich wdrażaniem,
d) współuczestniczeniem w opracowywaniu zakresów czynności, kompetencji i pełnomocnictw,

- w zakresie gospodarowania mieniem MOPR:
a) administrowaniem majątkiem nieruchomym i ruchomym MOPR,
b) nadzorowaniem nad zagadnieniami związanymi z ochroną obiektów,
c) współdziałaniem w opracowywaniu programów inwestycji i kapitalnych remontów wspólnie ze specjalistą Urzędu Miasta oraz przygotowywaniem zleceń na wykonanie stosownej dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz sprzętu biurowego w ramach inwestycji,
e) zleceniem wykonawstwa robót konserwacyjnych, napraw ruchomości, prac porządkowych oraz nadzór nad ich wykonawstwem,
e) nadzorowaniem właściwej realizacji zadań inwestycyjno - remontowych pod względem jakości i terminów wykonania,
f) uczestniczeniem w odbiorach robót inwestycyjnych i kapitalnych remontów oraz ich rozliczaniem i ścisłą współpracą w tym zakresie z Głównym Księgowym.
g) nadzorowanie pracy sprzątaczek w zakresie utrzymanie czystości pomieszczeń MOPR a także pracy pracownika gospodarczego,
h) prowadzeniem spraw związanych z bhp i ppoż. oraz zabezpieczenia mienia,

- w zakresie spraw kadrowych:
a) określaniem potrzeb MOPR w zakresie optymalnego stanu struktury zatrudnienia, obsługą ruchu kadrowego,
b) rekrutacją pracowników,
c) badaniem struktury płac pracowników MOPR, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem etatami oraz kontrola prawidłowości wykorzystania funduszu płac,
d) prowadzeniem spraw pracowniczych pracowników MOPR w tym: prowadzeniem akt osobowych, e) przygotowywaniem dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem, awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników, prowadzeniem ewidencji urlopowej, ewidencji czasu pracy, kierowaniem pracowników na badania lekarskie, naliczaniem dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, przygotowywanie dokumentów w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych itp.,
e) planowaniem rozwoju zawodowego kadr (dobór, szkolenie, staże),
f) prowadzeniem dokumentacji oraz jej przygotowywaniem w ramach umów cywilno-prawnych,
g) nadzorem nad studentami odbywającymi praktyki,
h) prowadzeniem kontroli dyscypliny pracy,
i) planowaniem i zapewnieniem racjonalnego gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym: administrowaniem środkami z ZFŚS, prowadzeniem spraw dotyczących udzielania pożyczek mieszkaniowych,
j) prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,
k) prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych,

- w zakresie organizacji pracy sekretariatu:
a) odbiorem, rozdziałem i ekspedycją poczty oraz organizacją jej wewnętrznego obiegu, rejestracją pism poufnych,
b) prowadzeniem biblioteki,
c) prenumeratą prasy i wydawnictw specjalnych,
d) prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
e) prowadzeniem rejestru zarządzeń Dyrektora,
f) zamawianiem pieczęci na wnioski kierowników i ich ewidencjonowaniem,
g) obsługą techniczną szkoleń oraz innych spotkań,
h) prowadzeniem archiwum zakładowego: przyjmowaniem dokumentacji do archiwum zakładowego, przekazywaniem dokumentacji do Archiwum Państwowego, brakowaniem akt, wdrażaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt,
i) kompleksowym prowadzeniem gospodarki zaopatrzeniowej oraz prowadzeniem kart przychodów i rozchodów materiałów biurowych, środków czystości zgodnie z zaleceniami księgowości,
j) prowadzenie obsługi tablicy ogłoszeń MOPR,
k) prowadzenie ewidencji mienia MOPR w konsultacji z działem finansowo-księgowym, w tym środków trwałych i nietrwałych.

- w zakresie obsługi informatycznej MOPR nadzór nad informatykami, do których obowiązków należy:
a) wdrażanie i eksploatacji systemów informatycznych wraz ze szkoleniami pracowników,
b) nadzór i eksploatacja systemów użytkowych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych,
c) projektowanie i opracowywanie programów użytkowych dla potrzeb MOPR,
d) współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi programów użytkowych,
e) nadzór nad sprzętem komputerowym oraz sieciami informatycznymi, współpraca przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych niezbędnych do efektywnego zarządzania,
f) analiza stanu wykorzystania oraz potrzeb w zakresie maszyn i urządzeń biurowych,
g) obsługa i konserwacja urządzeń teleksowych, poligraficznych oraz środków łączności,
h) dział w procedurach przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych,


- w zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych:
a) prowadzeniem spraw związanych z planowaniem i przygotowywaniem postępowań o zamówienie publiczne we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPR,
b) prowadzeniem postępowań przetargowych: przygotowywaniem dokumentacji przetargowych, wyborem procedur zamówień publicznych,
c) prowadzeniem dokumentacji w zakresie przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
d) udziałem w postępowaniach przetargowych,
e) sporządzaniem analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Działy
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0