Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Główny Księgowy

Główny Księgowy


Do zadań Głównego Księgowego należy:

- nadzór nad Działem Finansowo-Księgowym i Kasą,
- opracowanie projektu budżetu MOPR i analiz z wykonania budżetu, prawidłową realizację budżetu,
- prawidłowe gospodarowanie środkami budżetu przez jednostki organizacyjne, działy, zespoły MOPR, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
- nadzorowanie prowadzenia rachunkowości MOPR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- dokonywanie kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad zabezpieczeniem mienia i egzekwowanie należności z tytułu niedoborów i szkód,
- prawidłowe prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej w sposób umożliwiający:
a) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
b) terminowe przekazywanie informacji dotyczących rozliczeń finansowych,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
d) ochronę pieniędzy,
e) prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
f) prawidłowe prowadzenie operacji finansowych,
g) przygotowywanie umów najmu oraz umów na inne usługi,
h) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
i) uczestniczenie w odbiorach robót inwestycyjnych i kapitalnych remontów oraz dokonywanie ich finansowych rozliczeń,
j) wykonywanie wszelkich innych zadań wynikających z przepisów prawa określających zadania głównych księgowych,
k) opracowanie okresowych analiz i sprawozdań wykonania budżetu umożliwiający Radzie Miasta Leszna, Prezydentowi Miasta Leszna, Dyrektorowi MOPR ocenę sytuacji finansowej MOPR,
l) organizowanie oraz prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych MOPR.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0